Begeleiding

Begeleiding is praktische ondersteuning aan mensen die door problemen de grip op hun dagelijks leven kwijt zijn of deze dreigen te verliezen.

Deze begeleiding is bedoeld voor mensen die in een kwetsbare positie verkeren. Het kan dan gaan om mensen met een psychiatrische ziekte, een geriatrische aandoening. Ook verstandelijk gehandicapten en dementerende ouderen kunnen met extra begeleiding worden ondersteund.

De sociaalpedagogische werkers van Excluzo zijn opgeleid om u te begeleiden bij het zelfstandig blijven wonen…

Begeleiding kan ook betekenen: hulp in gezinssituaties waar meer nodig is dan alleen verzorging. Zoals het opnieuw leren of op orde houden van het huishouden na een hersentrauma, helpen bij het aanbrengen van structuur.

Onze visie

Onze zorg is persoonlijk en de cliënt staat te allen tijde centraal. Excluzo levert kwalitatief en kwantitatief de beste zorg en hulp aan mensen die zorg- hulpbehoevend zijn.

Excluzo onderscheidt zich door oprechte en persoonlijke aandacht te besteden aan de zorgvrager en de zorgvraag. Excluzo is het aanspreekpunt van de zorgvrager en de zorgverlener en streeft ernaar om de belangen van beide partijen zoveel mogelijk te behartigen.

Excluzo werkt cliënt- en oplossingsgericht en kijkt naar de mogelijkheden van cliënten met als doel de zelfredzaamheid van cliënten zoveel mogelijk te behouden en/of te vergroten.

 

 

Excluzo streeft erna om maximale zorg te verlenen binnen de grenzen van het toegekende PGB budget en de commerciële belangen van Excluzo en haar medewerkers. Excluzo stelt dan ook nadrukkelijk dat het noch voor de leiding van Excluzo , noch voor de medewerkers noch voor enig ander samenwerkingsverband, is toegestaan om te streven naar maximaal winstbejag ten koste van onze clientèle.

Missie

Excluzo wil in Limburg de beste thuiszorgverlener zijn op het gebied van exclusieve thuiszorg binnen het PGB beleid.

Chat openen